fbpx

Услуги за педагози и учебни заведения по Национални програми на МОН

За нуждите на учебните заведения по програмите на МОН, предлагаме два вида услуги:

Обучения

присъствени и онлайн

Насочени и специализирани обучения за надграждане на уменията на педагогическите специалисти в областта на социо-емоционалното образование.

Оборудване

на кабинети и класни стаи

Оборудване и обзавеждане с комплекс от дидактически материали за работа в учебна среда по развитие на социо-емоционални умения.

Обучения за педагогически персонал на училища и детски градини

Присъствена и онлайн форма на обучение

Насочени и специализирани обучения за надграждане на уменията на педагогическите специалисти по национални програми на МОН и по утвърдени методики.

Основни тематики на обученията:

 • формиране на механизми за изграждане на социо-емоционални умения у децата, чрез тренинги, лаборатории, издигане на ученическия глас, подкрепа на ученическо-организирани инициативи (училище);
 • изграждане на механизми за справяне с агресия и различен тип нежелани поведения при деца,  – изграждане на позитивен и здраволсловен учебен климат – в детска градина и в училище;
 • работа с жертви, насилници или свидетели – индивидуална и групова;
 • справяне в ситуация на конфликти и търсене на здравословни решения в комплексни казуси и взаимоотношения;
 • подпомагане децата да трупат социални-емоционални и житейски умения от ранна детска възраст (детска градина);
 • установяване механизми за колаборативни отношения между учебната и семейната общност, чрез провеждане на общности събития, тематични родителски срещи и различни видове сплотяващи инициативи, подкрепящи всички авторитети за всяко едно дете;
 • по-високо ниво на информираност и умения на учители и родители относно безопасното използване на ИТ от децата,  както и използването на изкуствен интелект по подходящ за съответните възрасти начин;
 • възпитаване на здравословни граници за безопаснот и защита на децата  в дигитална среда, чрез различни видове практики и тренинги.

Обучения по Национална Програма на МОН
„БЕЗ АГРЕСИЯ ЗА СИГУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

Официална информация от МОН за националната програма вижте тук.

Обученията ни са структурирани така, че да покриват елементите от Националната Програма като са разделени на няколко СЕИ Рамки („СЕИ от Социално-емоционално изучаване“), представящи различни тематични групи обучения, които могат да се проведат онлайн и на живо. Всяка от СЕИ Рамките е съставен елемент от Цялостния Механизъм за интеграция на социо-емоционално изучаване като част от учебния процес и климат. Всяка от СЕИ Рамките включва обучителна програма по съвременни, ефективни научно-доказани методи за превенция и интервенция по съответните теми.

Кликнете върху някое от обученията по-долу, за да получите подробна информация:

В обученията по тази СЕИ Рамка са включени темите:

 • Основи на социално-емоционалното изучаване;
 • Значение, прилагане в образвателния социум според спецификите на конкретния социум.

Повече информация за обученията по тази СЕИ Рамка:

 • Обучение по 2 научно-доказани, международно-утвърдени методики за ежедневна работа по СЕИ с децата;
 • Структуриран механизъм за провеждане на СЕИ ориентиран учебен час;
 • Обучение по механизми за подкрепа на развитието на СЕИ при възрастните в образователния социум;
 • Време за въпроси и отговори, за изясняване на теорията;
 • Предоставяне на бланка за оценка на средата и влиянието преди и след прилагане на рамката;
 • Набор инструменти/инструментариум, с който учителят да може да борави.

Възможност за обучения, включени в Рамката:

 • Едночасово обучение – теоретично представяне на основни механизми, включени в рамката
 • Три-часово обучение – теоретично представяне на основни механизми, включени в рамката + практики, работилници, дискусии и обсъждане на казуси

Какво включват обученията по тази СЕИ Рамка:

Теоретично представяне на основите  на 3 модела за превенция и интервенция при агресия, поляризация, насилие, системен тормоз, начините за прилагане и перспектива за комбиниране на моделите за по-мащабен обхват на ефективността.

Подробности за обученията по тази СЕИ Рамка:

 • Включва 3 научно-доказани, международно-утвърдени методики, за работа с агресия, поляризация, тормоз.
 • Предвидено време за въпроси и отговори, за изясняване на теорията чрез обсъждане на казуси от практиката.
 • Предоставяне на бланка за оценка на средата и влиянието преди и след прилагане на Рамката.
 • Включен набор от инструменти/инструментариум, с който учителят да може да борави.

Възможности за обучения:

 • Едночасово обучение – теоретично представяне на основните механизми и модели, включени в рамката.
 • 4-часово обучение – теоретично представяне на основни механизми, включени в рамката +  работилници, дискусии и обсъждане на казуси.
 • 8-часово обучение, което включва:
  • теоретично представяне на основни механизми, включени в СЕИ Рамката;
  • адаптирано към нуждите на конкретния образователен социум обучение за сертифициране на специалисти, прилагащи международна методика за агресия;
  • сертификат и принадлежност към международна мрежа от специалисти в методиката;
  • практическа сесия за въвеждане в практикуване на методиката, с част за рефлексия, водена от международно акредитиран практик в областта;
  • достъп до инструментариум от международната банка с ресурси за агресия, поляризиране;

Какво включват обученията по тази СЕИ Рамка:

Теоретично представяне на основите  на 3 модела за превенция и интервенция при агресия, поляризация, насилие, системен тормоз, начините за прилагане и перспектива за комбиниране на моделите за по-мащабен обхват на ефективността.

Подробности за обученията по тази СЕИ Рамка:

 • Обучение по 2 научно-доказани, международно-утвърдени подхода за за работа при възникнали поведения от нежелан характер – конфликти, демотивация, депресивност, отсъствия от учебни занятия и пр.;
 • Предвидено е време за въпроси и отговори, за изясняване на теорията чрез обсъждане на казуси от практиката;
 • Предоставяне на бланка за оценка на средата и влиянието преди и след прилагане на рамката;
 • Предоставяне на набор от инструменти/инструментариум, с който учителят да може да борави при всеки възникнал случай.

Възможности за обучения:

 • Едночасово обучение – теоретично представяне на основните механизми и модели, включени в рамката.
 • 3-часово обучение – теоретично представяне на основни механизми, включени в рамката +  работилници, дискусии и обсъждане на казуси.

Какво включват обученията по тази СЕИ Рамка:

Основи на изграждането на здравословен учебен климат, базиран на превръщането на училището от „Училище – Крепост“ – в училище на равнопоставеното партньорство. Целта на тази рамка е утвърждаването на всички възрастни авторитети в живота на всяко едно дете и обединяването на усилия и ресурси по пътя към неговото израстване и образование. Ефективна колаборация в името на здравословно моделиране на екипност и сътрудничество от възрастните пред децата.

 • Комбинация от научно-доказани, международно-утвърдени подходи за за създаване на здравословна учебна среда и колаборация.
 • Механизми за приобщаване на родителската общност и утвърждаването и като важен авторитет в живота на всяко дете.
 • Набор инструменти/инструментариум, с който учителят да може да борави за поставяне на краткосрочни и дългосрочни цели.
 • Тематично разпределени срещи (родителски срещи и инициативи)-подкрепа към родителската общност.
 • Време за въпроси и отговори, за изясняване на теорията.
 • Предоставяне на бланка за оценка на средата и влиянието преди и след прилагане на рамката.

Възможности за обучения:

 • Едночасово обучение – теоретично представяне на основните механизми, включени в рамката
 • 3-часово обучение – теоретично представяне на основни механизми, включени в рамката + практиктическа сесия, дискусии, обсъждане на казуси от конкретния учебен социум и рефлексия.
 • 5-часово обучение – теоретично представяне на основни механизми, включени в рамката, както и:
  • практическа сесия, дискусии, обсъждане на казуси от конкретния учебен социум;
  • сесия на колаборация и взаимна подкрепа, ръководена от акредитиран специалист – родители, учители, деца от конкретния образователен социум;
  • рефлексия.
 • 8-часово обучение, включващо теоретично представяне на основни механизми, включени в рамката, както и:
  • практическа сесия, дискусии, обсъждане на казуси от конкретния учебен социум;
  • адаптирано към нуждите на конкретния образователен социум обучение за сертифициране на специалисти, прилагащи международна методика за агресия;
  • сертификат и принадлежност към международна мрежа от специалисти в методиката;
  • достъп до инструментариум от международната банка с ресурси за работа при случаи на агресия, поляризиране и пр.;
  • сесия на колаборация и взаимна подкрепа, ръководена от акредитиран специалист – родители, учители, деца от конкретния образователен социум , с цел моделиране на процеса за провеждане в бъдеще от обучените вече специалисти;
  • рефлексия.

Всички обучения от FUNtazia са подходящи за провеждане сред педагогически персонал от детски градини, занимални, училища, както и държавни, общински и частни образователни институции и организации.

Защо да се доверите на FUNтазия за провеждане на обучения във Вашето учебно заведение

Освен международната експертиза и участието в интернационални проекти, разработването на авторски ресурси за социо-емоционално образование и глобални колаборации с множество утвърдени експерти и изследователи в света – има куп други причини да изберете FUNtazia за партньор в обучителните инициативи към педагогическите специалисти. Ние съобразяваме всяко от обученията със спецификата на нуждите, които всяко учебно заведение има. Обучителните ни програми са гъвкави, с възможност за бъдещо надграждане и структуриране според изискванията Ви.

Богат опит

От години работим със специалисти от стотици учебни заведения в страната и чужбина.

Актуални знания

Обученията ни са базирани на най-модерните научно-доказани методики в соцо-емоционалното образование.

Гъвкави условия

Нашите предложения са съобразени с Вашите нужди и възможности така, че да получите максимума.

Експерти в областта

Обученията се провеждат от акредитирани експерти.

Комплекс от дидактически материали за оборудване на учебната среда

Комплексът от материали се предлага с онлайн обучение, с пълни инструкции за употребата и ежедневното им приложение в образователния социум, с цели като:

 • създаване на условия за намаляване на стреса,
 • споделяне и екипно решаване на казуси извън учебния материал,
 • обособяване на кътове за отдих или работа върху конкретни емоционални и социални казуси,
 • сближаване на децата и техните преподаватели на човешко ниво.

Свържете се с нас

FUNtazia International Limited. Адрес: гр.Варна, ул. Генерал Столетов 84.

Телефон за връзка: 0885 / 21 77 14, лице за контакт: Полина Коцева.

Изпратете запитване за обучения във вашето учебно заведение:

Тъй като ценообразуването на обученията се прави на база на множество фактори – изпратете запитване чрез формуляра в тази страница, за да Ви върнем възможно най-адекватни предложения и варианти според Вашите нужди.

След като изпратите запитването си – ще Ви отговорим с предложение спрямо него в рамките на до 4 работни дни.

Благодарим за проявения интерес!  Желано времетраене на обучението:

  Максимален брой участници:

  Отбележете кои от посочените групи участници ще присъстват на обучението:

  Как желаете да се проведе обучението:

  Ако е присъствено провеждане - в кой град от България желаете да се проведе: