fbpx

Метод на FUNTAZIA за социално-емоционално развитие

Метод за развитие на социални умения и емоционална интелигентност на FUNtazia International

Методът „FUNTAZIA“ за развитие на социални-емоционални умения

Подход на FUNтазия за развитие на социални умения и емоционална интелигентност
Развитие на емоционална интелигентност при децата - фънтазия

Методът „FUNTAZIA“ включва образователни подходи за развитие на емоционална интелигентност и социални умения при деца от ранна възраст с помощта на родители, близки, педагози и други, работещи по детското развитие.

Основните стълбове на методa са:

 • Наблюдение – наблюдение на детето в неговите социуми с цел да бъдат изяснени неговите специфични нужди относно емоционално и социално развитие. Разглеждаме всяко дете като отделна индивидуалност, която има специфични индивидуални потребности относно своята социална осведоменост, себепознание, управление на взаимоотношенията и саморегулиране по отношение на емоционални състояния и общуване.
 • Картотекиране – в процеса на наблюдение, посредством специализирани ресурси, се прави картотекиране с цел да се опишат промените в когнитивните и поведенческите изменения при детето. Картотекирането е полезно за по-адекватно планиране на бъдещата работа с детето. Също така е възможност за дискусия и консултиране с трети лица – специалисти в детското развитие.
 • Споделяне – споделянето поражда нужното ниво на доверие във връзката с детето. Общуването и дискутирането на причинно-следствените връзки с детето са важна част от работата. Споделянето не е едностранно действие – детето споделя с нас, но и ние споделяме с детето и помежду си. Обратната връзка, споделяна периодично между всички участници в развитието, възпитанието и израстването на детето – е важна предпоставка за успех в работата с детето.
 • Колаборация – детето не може да работи по развитие на собствените си социални и емоционални умения и компетенции ако авторитетите в неговия живот също не работят по това развитие. Колаборацията между родителите на детето, близките на детето, учителите и др., които се грижат за него – е предпоставка за по-добро координиране и по-ясно откриване на посоките, в които да се работи с детето успешно и качествено.

Методът „FUNTAZIA“ е продукт на години експертиза и практика в работата с деца, родители, психолози и педагози във връзка с развитие на емоционална интелигентност и социални умения. Основната идея на Метода „FUNTAZIA“ е да включва широка гама от активности, базирани на подходящите комбинации от научно-доказани и прилагани международно методики за социално-емоционално изучаване (SEL – Social and Emotional Learning).

Крайната цел от прилагането на Метода „FUNTAZIA“ е бъдещите поколения да бъдат с по-високо ниво на емоционална интелигентност, социални и когнитивни умения, с което има по-голям шанс да бъдат преодолени проблеми като: наркотични и други зависимости, депресивни състояния, случаи на тормоз и насилие, влошено здравословно състояние, по-ниски академични и личностни успехи и пр.

Стълбове на социално-емоционалното учене

DARE Framework ©

(Decisions, Awareness, Relationships, Emotions)

Социално и емоционално развитие - DARE Framework © (Decisions, Awareness, Relationships, Emotions) на Funtazia International

DARE Framework © на Funtazia International е подход за определяне на емоционалните състояния, част от Метода „FUNTAZIA“ за социално и емоционално развитие.

D.A.R.E. е абревиатура от думите: Decisions (решения), Awareness (осъзнаване), Relationships (взаимоотношения), Emotions (емоции).

DARE Framework © на Funtazia International съчетава няколко научно-доказани подходи за дефиниране, осъзнаване и регулиране на емоционалните състояния с цел те да водят до по-конструктивни решения, чрез които да се постигат по-стабилни взаимоотношения.

DARE Framework © е възможност за децата и възрастните да коментират, изясняват и решават проблеми посредством свързани с тях ситуации от ежедневието. Ситуацията се разглежда в рамките на четирите части от „DARE Барометъра“, който виждате изобразен като многоцветно колело.

DARE Framework © (Decisions, Awareness, Relationships, Emotions) на Funtazia International

Работата с помощта на DARE Framework © дава възможност да бъдат обяснени емоциите, нивото на тяхното регулиране, реакциите от тях, решенията от тях и как всичко това влияе на отношенията с околните.

За всеки от четирите сегмента в „DARE Барометъра“ имаме елемента „Причина“ – дефинирането на причината е важно за по-ясното осъзнаване на ситуациите.

На графиката по-горе виждате примерно попълване на „DARE Барометър“ за конкретна ситуация.

Картотекирането на множество попълени „DARE Барометри“ относно един и същ дефиниран проблем дава възможност да се открият поведенчески модели и навици, върху които може да се работи.

Разбира се, това е само основно изясняване и разглеждане на пример от DARE Framework ©.

С помощта на DARE Framework © на Funtazia International детето посочва квадрант във всеки от четирите сегмента на „DARE Барометъра“:

 • Сегмент №1 – Чувства и Енергия
  Вляво горе на „DARE Барометъра“ се дефинира чувствата от случката и енергичността на човека, т.е. доколко чувствата са били приятни или неприятни и доколко човекът е бил енергичен или отпуснат. В този сегмент от „Барометъра“ могат да се назоват с имена всички чувства и емоции, които случката е породила, както и да се опише влиянието им върху тяло, говор, жестове и пр.
 • Сегмент №2 – Чувства и Контрол
  Вдясно горе на „DARE Барометъра“ се дефинира чувствата от случката и възможността те да бъдат под контрол. Едни и същи чувства могат да ни изкарат извън контрол при различни ситуации. В този сегмент имаме възможност да дефинираме в какви ситуации какво влияе на възможността и степента за контрол на чувствата и емоциите.
 • Сегмент №3 – Чувства и Решения
  Вдясно долу на „DARE Барометъра“ се дефинират решенията в ситуацията, която се коментира – изяснява се дали тези решения са конструктивни или деструктивни, както и какви чувства са породили те. Деструктивните решения могат да предизвикат приятни чувства на удовлетвореност, както и обратното. Важно е да бъде изяснено, за да има възможности за дискусия около бъдещи стратегии за по-ефективни решения и действия с цел по-голям успех.
 • Сегмент №4 – Чувства и Взаимоотношения
  Вляво долу на „DARE Барометъра“ се дефинира как решенията са повлияли на взаимоотношенията с другите. Дали са влошили отношенията или са ги подобрили и съответно – какви чувства е породило това – приятни или неприятни.