Клубни карти

FUNтазия КИДС ЕООД

Общи условия и официални правила за използване на Ваучер и Клубна Карта във ФЪНтазия Кидс ЕООД

Настоящите условия и правила важат за използването на ваучер, промо-код или клубна карта от физически лица относно услугите на ФЪНтазия Кидс ЕООД с ЕИК:203624149 и адрес на регистрация в гр.Варна, ул.Бели лилии.

1 – ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.1. „ФЪНтазия КИДС“ ЕООД, наричана за краткост „FUNтазия“ е организатор на промоции с промо-кодове, ваучери и клубни карти, наричани под общото име „клубна карта“ или само „карта“, които екипът на FUNтазия може да предоставя на физически лица (наричани за краткост „клиенти“);

1.2. Клубната карта, предоставяна на FUNтазия е със срок на валидност не повече от 2 календарни месеца, след датата на нейното предоставяне на съответните клиенти, освен ако върху нея не е описано друго;

1.3. FUNтазия може да предоставя клубните карти с подпис и печат, които да са гаранция за тяхната легитимност и достоверност;

1.4. Доказателство за наличие на клубна карта е нейното предоставяне от страна на клиента към служител на FUNтазия;

1.5. Клубните карти могат да се предоставят по е-мейл или физически на клиента – като хартиен печатен материал;

1.6. Настоящите общи условия и официални правила касаят клубните карти и тяхното предоставяне и използване от страна на клиентите;

1.7. Върху клубната карта може да има изписан процент отстъпка, който важи за определени занятия, също описани върху клубната карта. Този процент е еднократно валиден за едно занятие, освен ако върху клубната карта не е записано друго;

1.8. Раздаването и използването на клубните карти се картотекира от FUNтазия и FUNтазия е оператор с личните данни от клубните карти;

1.9. Клубните карти са свързани със запазването на час за посещение.

2 – ПЕРИОД НА ВАЛИДНОСТ

2.1. Клубните карти са валидни за период от 2 календарни месеца, освен ако на тях не е описано друго. Клубни карти, предоставени по е-мейл могат да съдържат текстове, касаещи периода на тяхната валидност, които трябва да се вземат предвид за тези клубни карти;

2.2. Използването на клубна карта изисква клиентът да се свърже с FUNтазия поне 2 дни преди датата на използване и в периода на валидност. Периода на валидност може да бъде удължаван само от управителят на FUNтазия в случай, че:

2.2.1. Поради обективни обстоятелства няма възможност да бъде използвана клубната карта в периода на валидността му (например, ако няма свободни часове за детски занятия в желания от клиента период);

2.2.2. Поради включване в програми за лоялни клиенти или по линия на различни абонаментни планове – само с изричното разрешение на управителя на FUNтазия.

3 – ПРАВО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛУБНАТА КАРТА

3.1. Право на използване на клубната карта може да има всяко дееспособно физическо лице  с постоянен адрес на територията на Република България, което в периода  на валидност на клубната карта, и при спазване на настоящите условия и правила, заяви желание да се възползва от предимствата на клубната карта като клиент на FUNтазия;

3.2. За използването на клубната карта не се изисква закупуване на продукт или услуга или предоставянето на какъвто и да е залог, когато отстъпката върху клубната карта е изписана като 100%, или с текст „безплатно посещение“, „безплатно“, „безплатни посещения“;

3.3. Клубните карти се използват от клиентите с цел техните деца да посещават занятия, провеждани от FUNтазия. Една клубна карта важи за 1 дете във възрастовата група, която съответното занятие изисква;

4 – НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛУБНАТА КАРТА. ОТГОВОРНОСТИ.

4.1. Клубните карти се раздават само и единствено от служители на FUNтазия;

4.2. Клубните карти се раздават на физически лица, но FUNтазия може да ги издаде и на свои бизнес партньори, институции и други организации, които в последствие да ги предоставят на физически лица;

4.3. За да бъде използвана клубната карта клиентът трябва да се обади на посочените върху нея телефони за запазване на час. Запазването на час става поне 2 календарни дни преди фактическото посещение на FUNтазия. Запазването на час може да бъде отказано от FUNтазия, ако съществуват обективни обстоятелства като липса на занятие, отложено занятие, пълна група от деца по време на занятие и други. При отказването на запазването на час за посещение FUNтазия не дължи на клиента никакви неустойки, компенсации и др.;

4.4. Запазването на час за посещение трябва да се случи в периода на валидност на съответната клубна карта – ако е извън този периоди, FUNтазия може да откаже запазване на час за посещение от клиент, без да дължи за това обяснение, неустойки, компенсации и пр.;

4.5. Една клубна карта важи за едно посещение на едно дете на възраст от 3 до 18 години, освен ако върху картата не е описано нещо друго;

4.6. Посещения с клубна карта могат да бъдат отказани от FUNтазия ако не са с предварително запазване или не отговарят на някое от условията по настоящите правила и условия – в тези случаи FUNтазия не дължи на клиента никакви неустойки, компенсации и др.;

4.7. Клубната карта не може да бъде заменяна с друга и няма паричен еквивалент;

4.8. Картата се счита за невалидна, ако не са спазени едно или няколко от настоящите условия и правила, както и ако клиентът е предоставил неверни, непълни или неточни данни;

4.9. FUNтазия има право да фотографира, филмира, записва и разпространява снимков, видео и аудио материали на клиентите и техните деца, без да заплаща права и обезщетения. С участието в занятията на FUNтазия, родителите/настойниците на децата – участници дават съгласие за заснемане им в снимки и видеоклипове, които да бъдат използвани с рекламна цел за популяризиране на FUNтазия;

4.10. FUNтазия не дължи обезщетение и възнаграждение на лицата, използващи клубни карти;

4.11. FUNтазия не носят отговорност за недоставени, неизползвани, изгубени или забавени клубни карти, когато това се дължи на следните обстоятелства: клубната карта не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност клиентът и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи клубната карта в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния клиент и/или негов представител; и при невъзможност клубната карта да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

4.12. FUNтазия не отговарят за качеството на клубните карти и евентуални последствия.

4.13. FUNтазия не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие с клубна карта или да се предостави клубна карта, или занятие, в случай, че предоставената от клиента информация е непълна, невярна или подвеждаща.

4.14. FUNтазия не носят отговорност в случаи на невъзможност за осъществяване на участие в занятие и заявка/регистрация за участие в занятие на FUNтазия, поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на FUNтазия. FUNтазия не носят отговорност за липсващи или загубени клубни карти, катко и други обективни липси.

4.15. FUNтазия не гарантират, че опцията за участие в занятията на FUNтазия с клубна карта и регистрацията за участие в занятията ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Те не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието с клубна карта, използването на клубна карта и регистрацията за участие в занятия на FUNтазия.

4.16. Забранени са всякакви опити за манипулиране относно клубните карти и организирането на занятия във FUNтазия. Всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние ще бъдат санкционирани от FUNтазия с анулиране на клубната карта (клубната карта няма да може да бъде използвана).

4.17. FUNтазия има неотменимо право да прекрати възможността за участие в занятия или използване на клубна карта от клиенти, респективно – регистрация за участие в занятия по всяко време, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи FUNтазия не дължат каквито и да са компенсации на претърпени от участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултатна прекратяването.

4.18. Клубните карти се използват само на местата, във времето, на датите и дните, според условията и изискванията на FUNтазия. При запазване на час можете да получите информация за тях от служителите на FUNтазия. Клубните карти не могат да се използват във време, датата, ден, според условия, според изисквания, мястото на провеждане и методология, подбрани от клиента. При използване на клубни карти клиентът се задължава да съобрази това използване с времето, датите, дните, условията, изискванията, методологията и мястото на провеждане, които биват определени само и единствено от FUNтазия.

5 – ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КЛУБНИ КАРТИ

5.1. Ако клубната карта не е поименна – тя може да бъде преотстъпвана на други лица, отговарящи на условията.

5.2. Клубната карта не може да бъде преостъпвана на трети лица преди получаването й.

5.3. Заменяне на клубната карта не е възможно при каквито и да е обстоятелства.

5.4. FUNтазия не поема отговорност и няма задължения при преотстъпване на клубни карти на трети лица.

6 – ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Използването на клубни карти се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни от FUNтазия, в качеството им на администратори на лични данни. Предоставените от участниците данни се събират, съхраняват и обработват единствено за следните цели: провеждане на търговски кампании, респективно реклама, включително – предоставяне на право на ползване на картите. Личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Официални правила.

6.2. С предоставянето на клубни карти на клиентите, същите дават изричното си съгласие: •личните им данни да бъдат обработвани и администрирани за целите и във връзка с провеждане на търговски кампании, респективно реклама; •имената на клиентите и техните деца, на които са родители/настойници да бъдат използвани в последваща комуникация към медиите, без заплащане на възнаграждение.

6.3.Данните за всички участници ще бъдат съхранявани в база данни за минимален срок от 12 месеца, с оглед евентуални бъдещи претенции във връзка с клубните карти, считано от датата на влизане в сила на настоящите Официални правила и условия. Всеки клиент има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Всеки клиент има право писмено да поиска от администраторите на лични данни да заличат, коригират или блокират лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.

7 – ДРУГИ

7.1. Клиентите, имащи клубни карти, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила и условия.

7.2. Спорове между FUNтазия и клиенти, имащи клубни карти, се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.

7.3. Настоящите общи условия и официални правила могат да бъдат променяни, допълвани, коригирани и редактирани от FUNтазия неограничено и без FUNтазия да има каквито и да е задължения да уведомява за това клиенти или други лица.

7.4. FUNтазия като бранд, концепция, дизайни и други авторски материали има запазени авторски права по ЗАП и използването на авторски материали на FUNтазия не е позволено без изрично писмено съгласие на управителите на FUNтазия.